Przejdź do treści

Historia

Jeszcze trwały walki o granicę państwa polskiego, a już zaczęto myśleć o pokrzywdzonych poprzez wojnę dzieciach. Dorośli zorganizowali spontaniczne koła, stowarzyszenia, organizacje na rzecz pomocy dzieciom. Jedną z nich jest dzisiejsze TPD, które swe korzenie miało w tamtych czasach.

Oto najważniejsze daty, które tworzyły historię TPD

 • 1919
  Rok ten przyjmuje się jako początek TPD. Wówczas to z inicjatywy posła Tomasza Arciszewskiego założono Robotniczy Wydział Wychowywania Dziecka i Opieki nad Nim (RWWDz) przy PPS.
 • 1923
  Powstał Oddział Łódzki RWWDz, który mieścił się przy ul. Piotrkowska 83.
 • 1926
  Następuje połączenie RWWDz z innymi organizacjami o podobnym charakterze i powstaje Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci(RTPDz), które swym zasięgiem obejmuje cały kraj.
 • do 1926
  - w Łodzi zorganizowano 13 ognisk, do których uczęszczało 500 dzieci
  - otwarto Przychodnię Przeciwgruźliczną dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kilińskiego 49
 • od 1926
  - uruchomiono 6 przedszkoli i 13 świetlic dla około 700 dzieci
  - zorganizowano kolonie i sanatoria dla około 800 dzieci
  - otwarto Przychodnię Przeciwgruźliczną dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Dębowej
 • 1939 - 1944
  Zawieszenie działalności na czas wojny.
 • 1945
  Reaktywowano Oddział Łódzki RTPD. Biuro oddziału mieściło się kolejno przy: ul. Piotrkowskiej 114, 165, 102, a obecnie przy ul. Tuwima 40.
 • 1946
  - powstaje publiczna szkoła im. L. Waryńskiego przy ul. Cegielnianej 26
  - utworzono dwa licea pedagogiczne i jedno liceum dla wychowawczyń przedszkoli
 • 1947
  Zostaje otwarty Dom Dziecka dla sierot wojennych przy ul. Marysińskiej 100.
 • do 1949
  Było już 10 szkół do których uczęszczało 4500 dzieci.
 • 12 maja 1949
  Powstaje TPD z połączenia RTPD z ChTPD(Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci).
 • 1953 - 1958
  Funkcjonowały 42 szkoły publiczne w tym 2 licea pedagogiczne.
 • 1952 - 1956
  Następuje stopniowa likwidacja TPD, zastępowano działalność społeczną działalnością państwową.
 • 1957
  - po raz drugi reaktywowano TPD
  - wówczas w Łodzi utworzono 5 oddziałów dzielnicowych
 • 1960 - 1980
  Nastąpił wyraźny rozwój Kół Przyjaciół Dzieci, ich ilość to 678, świetlic 111, placów zabaw 260.
 • 1975
  Powstaje Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.
 • 1980 - 1990
  Ponownie następuje wyraźny regres w działalności TPD. Zostają zlikwidowane świetlice z powodu braku środków finansowych na ich funkcjonowanie. TPD staje się organizacją pozarządową.

Dzień dzisiejszy TPD

Aktualnie TPD w regionie łódzkim zrzesza 23 357 członków w 236 Kołach Przyjaciół Dzieci.

Łódzki Oddział Regionalny i Oddziały terenowe prowadzą

 • 42 stałe placówki wsparcia dziennego(świetlice, ogniska) dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • warsztaty terapii zajęciowej dla 148 osób niepełnosprawnych w: Wieruszowie, Bełchatowie i w Łodzi na Bałutach,
 • Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi, przy ul. Nawrot 30, który tworzy nowe rodziny dla ok 70 dzieci rocznie,
 • 2 przedszkola dla 101 dzieci w Łodzi i Inowłodzu, w tym jedno lingwistyczne na Bałutach,
 • wypoczynek letni i zimowy dla 5 290 dzieci wypoczywających na 82 turnusach kolonijnych i specjalistycznych, takich jak: rehabilitacyjne, terapeutyczne, sportowe, ekologiczne, profilaktyki uzależnień,
 • program Pedagoga Rodzinnego realizowany w dzielnicach: Widzew, Śródmieście, Polesie,
 • w placówkach wsparcia dziennego realizacje programów profilaktycznych, z zakresu aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, przeciwdziałania przemocy, ekologi, promocji sportu i zdrowego stylu życia.